default logo

Priser og vilkår

Avregning av advokattjenester tar utgangspunkt i medgått tid.Prisen kan variere noe avhengig av oppdragets karakter og kompleksitet.

Advokat Marianne Rodvelt tilbyr følgende veiledende priser:

TIMEPRISER

Privatpersoner:
1.400 ekskl. mva. /  1.750 inkl. mva. pr. time
Selskaper /næringsdrivende / offentlige instanser:
1.600 ekskl. mva. /1.875 inkl. mva. pr. time
Det faktureres for påbegynt kvarter, halvtime og time. Dersom ikke annet er avtalt, faktureres arbeidet løpende pr. måned.

FASTPRISER FOR STANDARDOPPDRAG

Ektepakt
5.000 eks. mva. / 6.250 inkl. mva.
Testament
5.000 eks. mva. / 6.250 inkl. mva.
Samboeravtale
5.000 eks. mva. / 6.250 inkl. mva.
Eiendomsoverdragelse
Minstepris 15.000 + 25 % mva.
For mer tidkrevende og komplekse dokumenter fastsettes pris etter medgått tid.

UTGIFTER

Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget kreves dekket av klient. Eksempel på slike utgifter er reiseutgifter, tinglysingsgebyr, utgifter til sakkyndig mv.

FRI RETTSHJELP

Du kan ha rett til fri rettshjelp, det vil si at staten dekker dine utgifter til juridisk bistand etter nærmere regler. Dersom du får dekket utgifter til juridiske bistand etter reglene om fri rettshjelp, beregnes det en egenandel på NOK 1.020 eller 25 % av utgiftene, begrenset oppad til NOK 8.160.[1] Det betales ikke egenandel dersom i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, eller dersom brutto inntekt er under NOK 100 000 pr år.
En nærmere klargjøring av priser og vilkår fremgår av den oppdragsbekreftelse alle klienter mottar ved oppstart av oppdraget.

 


[1] Egenandelen beregnes utfra en grunnandel tilsvarende den til enhver tid gjeldende salærsats for straffesaker og benefiserte saker.